Get the latest on Van Ameyde's response to the coronavirus
EN

Ważne informacje dotyczące korespondencji oraz danych osobowych

Treść odsyłającej tu wiadomości może być poufna. Jeśli nie jesteście Państwo jej adresatem, to rozpowszechnianie lub wykorzystywanie zawartych w niej informacji jest zabronione.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych:

Van Ameyde Polska Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu likwidacji szkody. Van Ameyde Polska Sp. z o.o. zbiera Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i umownych dot. działalności w obszarze likiwdacji szkód ubezpieczeniowych oraz dochodzenia i/lub zaspokojenia powiązanych roszczeń, zaś przesyłając dane, wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie we wskazanym celu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Dane mogą być udostępniane przez Van Ameyde Polska Sp. z o.o. podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Van Ameyde International B.V. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, i/lub pkt b, i/lub pkt c oraz zgodnie z treścią Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych […] z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). Inspektorem ochrony danych w Van Ameyde Polska Sp. z o.o. jest Pan Piotr Zaręba, adres e-mail: piotr.zareba@vanameyde.com. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania likwidacyjnego oraz przez okres niezbędny do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń ich administratora oraz roszczeń przeciwko administratorowi tychże danych. Informujemy, iż przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia wskazanego powyżej.

——————————————————————————————————–

Van Ameyde Polska Sp. z o.o., ul. Wiślana 8/4, 00-317 Warszawa, zarejestrowana w Warszawie, wpisana do KRS w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział, pod numerem: KRS 57989, NIP: 951-20-28-696, REGON: 017405927. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 50.000,00 złotych.

——————————————————————————————————–