Skadereglering

Att säkerställa efterlevnad, kundnöjdhet och sänkta kostnader

Anders Grotte

Frågor?

Anders Grotte

Business Development Manager Scandinavia

Van Ameydes omfattande lösningar för skadereglering hjälper försäkringsgivare att sänka skadekostnaderna, förbättra servicen till kunderna (försäkringstagarna) och efterleva nationella och internationella bestämmelser. Oavsett om ni vill kontraktera ut delar av er portfölj eller överlåta er skaderegleringsavdelning, kommer ni och era kunder att dra full nytta av Van Ameydes infrastruktur.

Våra lösningar omfattar följande:

Grönt kort / 4 Direktivsskador
all skadehantering inom sakförsäkring samlad på ett ställe

Under årens lopp har Van Ameyde expanderat sitt europeiska nätverk för att ta hand om sina kunders skadeståndskrav från tredje man i samband med ansvarsförsäkring för motorfordon enligt bestämmelserna om grönt kort och i EU:s direktiv om ansvarsförsäkring för motorfordon (2009/103/EG). Idag erbjuder detta oöverträffade nätverk ett fullt sortiment av sakförsäkringstjänster samlade på ett ställe, som tillhandahåller och säkerställer:

 • en enda kontaktpunkt för alla skadeärenden i hela Europa
 • en enhetlig och anpassad rapportering, som stöder Solvens II-efterlevnad
 • ett fullt sortiment av tjänster för handläggning av försäkringskrav och skadereglering inom alla sakförsäkringsområden
 • påtagligt sänkta skadekostnader till följd av effektivitetsvinster och förebyggande av bedrägerier
 • förbättrad kundnöjdhet (bland försäkringstagarna), tack vare vår professionella och kundinriktade strategi och den snabba skaderegleringen
 • oöverträffad öppenhet, process- och kvalitetskontroll via opartisk övervakning av nyckeltal och ISAE 3402-efterlevnad
Runoff-skadereglering
bedömning av ersättningsreserver, begränsning av skadeståndsansvar och Solvens II-efterlevnad

Tack vare Van Ameydes internationella nätverk, IT-infrastruktur och omfattande erfarenhet av projekt för runoff-skadereglering har vi möjlighet att erbjuda skräddarsydda backoffice- och frontoffice-lösningar som är helt anpassade efter era behov. Våra tjänster för runoff-support inkluderar men är inte begränsade till:

 • påskyndad skadereglering för att begränsa skadeståndsansvar
 • anpassad förvaltningsinformation och finansiell rapportering som stöder Solvens II-efterlevnad
 • anpassad portal för skadeanmälan och rapportering
 • due diligence för portföljer
 • bedömning av ersättningsreserver
 • datamigrering
 • överföring av personal (enligt tillämplig lagstiftning om anställningsskydd)
Utkontraktering av affärsfunktioner (BPO)
överföring av personal, certifierad processtyrning och IT-säkerhet

Allt fler försäkringsgivare och mäklare väljer utkontraktering genom att överlåta sina skaderegleringsavdelningar till Van Ameyde, under vederbörligt iakttagande av tillämplig lagstiftning om anställningsskydd. BPO ger dem möjlighet att fokusera på försäkringstecknande och marknadsföring, samtidigt som de drar nytta av sänkta skadekostnader, ökad kundnöjdhet (bland försäkringstagarna), efterlevnad av gällande lagstiftning samt tryggade anställningar och arbetsglädje.

Certifierad processtyrning och IT-säkerhet
Öppenhet och processtyrning är av avgörande betydelse vid utkontraktering av sådana vitala affärsprocesser som skadereglering. Dessutom har IT-säkerhet blivit en allt viktigare fråga.

När det handlar om processtyrning och IT-säkerhet är Van Ameyde ett riktmärke på skaderegleringsmarknaden. De system som utvecklas av Van Ameydes interna IT-företag (Zero)70 stöder ISAE 3402-efterlevnad. ISAE 3402 är den internationellt erkända standarden för processtyrning vid utkontraktering. Dessutom är (Zero)70:s system för hantering av informationssäkerhet ISO 27001:2013-certifierat.

Tillfällig bemanning
lösningar för bemanning med erfarna skadereglerare med kort varsel

Personalfrånvaro eller toppar i arbetsbelastningen: bemanningsproblem tenderar att ge sig till känna. Eftersom skadereglering är av avgörande betydelse för utmärkt kundservice måste ni kunna lita på att få omedelbar hjälp när ni har brist på personal. Tack vare vår stora pool med erfarna skadereglerare och våra flexibla IT-lösningar kan vi utan fördröjning tillgodose era behov och erbjuda:

 • tillfällig utstationering av kvalificerad personal, som valts ut på grundval av sina personliga egenskaper och sin förmåga enligt den önskade profilen för att passa perfekt både kulturellt och professionellt
 • overflow, d.v.s. reglering av skador i era online-system från våra lokaler genom att använda internetnätverk med hög säkerhet
ValueChecker

ValueChecker presentation

ValueChecker presentation (in English)
Run-off claims management

A European view of run-off claims

With Solvency II firmly in place the need to reduce claims reserves is now greater than ever.

Share This