Klagomålsrutin

Ändamålet

Det är Van Ameyde-koncernens mål att alltid ge sina kunder och slutanvändare tillförlitlig och konsekvent service. Om en kund eller slutanvändare ändå skulle vara missnöjd med servicen säkerställer klagomålsrutinen att alla rapporterade klagomål behandlas effektivt och att problem löses på ett öppet sätt inom en acceptabel tidsrymd.

Det är viktigt att Van Ameyde ger alla potentiella klagande tydliga och korrekta upplysningar om hur de kan lämna in ett klagomål.

Vårt mål är att

  • behålla kunders och slutanvändares förtroende,
  • vidta korrigerande åtgärder i förekommande fall för att undvika att problemen återkommer,
  • bevara ett fullständigt, riktigt och oberoende register över alla klagomål för revision och granskning.

Vad är ett klagomål?

Vi definierar ett klagomål på följande sätt: ”Ett uttryck för missnöje, antingen muntligen eller skriftligen, oavsett om det är berättigat eller inte, från eller för en behörig klagande om Van Ameydes tillhandahållande eller underlåtenhet att tillhandahålla en tjänst.”

Hur klagar man

  • Du kan kontakta din lokala Van Ameyde-representant.
  • Ge oss alla upplysningar om ditt klagomål.
  • Ange om möjligt vårt referensnummer och, om du använder kontaktformuläret, tala om vilket Van Ameyde-kontor som handlägger ditt skadeärende.

Slutföra ett klagomål och/eller föreslå en lösning

Van Ameyde försöker lösa klagomål senast vid slutet av påföljande affärsdag. Om det inte är möjligt erkänner Van Ameyde mottagandet av klagomålet inom två affärsdagar och anger antingen: vilken ytterligare information som krävs för att slutföra klagomålet, eller
anger en rimlig tidsrymd inom vilket klagomålet kommer att lösas.

Beslut om ett klagomål

Efter genomförd undersökning informeras den klagande, skriftligen om så krävs, om resultatet av undersökningen och den föreslagna lösningen. Vi kontrollerar att den klagande är nöjd med den erbjudna lösningen.

Om en klagande är missnöjd med hanteringen av ett klagomål, upplyser vi den klagande om alla ytterligare rättsmedel som står till den klagandes förfogande i den berörda jurisdiktionen.

Om du har ett klagomål, kontaktar du oss på

Linda Ejnarsson
T 00 46 457 256 00
complaints@vanameyde.se

Share This