Klageprosedyre

Kundeservice

Formålet

Det er Van Ameyde-konsernets mål å alltid gi kundene og sluttbrukerne pålitelig og konsekvent service. Men dersom en kunde eller sluttbruker likevel er misfornøyd med servicen, garanterer klageprosedyren at alle rapporterte klager behandles effektivt og at problemene løses på en transparent måte innen en akseptabel frist.

Det er viktig at Van Ameyde gir alle potensielle klagere klare og presise opplysninger om hvordan de innleverer en klage.

Vår målsetting er å:

  • Opprettholde kunde- og sluttbrukertillit.
  • Treffe korrigerende tiltak, der dette er egnet, for å unngå at problemene melder seg på nytt.
  • Føre et komplett, eksakt og uavhengig register over alle klager med sikte på revisjon og gransking.

Hva er en klage?

Vi definerer en klage på følgende måte: «Et uttrykk for misnøye, enten muntlig eller skriftlig, uansett om det er berettiget eller ikke, fra eller på vegne av en berettiget klager angående Van Ameydes levering eller manglende levering av en tjeneste.»

Slik innleverer du en klage

  • Du kan ta kontakt med din lokale Van Ameyde-representant.
  • Vennligst oppgi fullstendige detaljer om klagen.
  • Vennligst gi oss om mulig vårt referansenummer, og dersom du bruker kontaktformularet, oppgi hvilket Van Ameyde-kontor som behandler din skadesak.

Sluttføre en klage og/eller foreslå en løsning

Van Ameyde vil prøve å besvare klagen senest den påfølgende virkedagen. Hvis det ikke er mulig, vil Van Ameyde bekrefte mottak av klagen innen to virkedager og angi enten:

  • Hvilke tilleggsopplysninger som trengs for å sluttføre klagen, eller
  • Angi en rimelig tidsramme for klagebehandlingen.

Beslutning i en klage

Etter utført undersøkelse informeres klageren, om nødvendig skriftlig, om resultatet av undersøkelsen og den foreslåtte løsningen. Vi vil kontrollere at klageren er tilfreds med løsningen som tilbys.

Hvis klageren er misfornøyd med behandlingen av en klage, vil vi informere ham eller henne om alle øvrige rettsmidler som står til rådighet i angjeldende rettskrets.

Kontakt

T +47 22 00 20 00
E complaints@vanameyde.no

Share This