Bolagsstyrning

Anders Grotte

Van Ameyde har ett fast åtagande för och antagit en mycket aktsam strategi för bolagsstyrning. Vårt mål är att bibehålla våra kunders, aktieägares och andra intressenters förtroende.

För att vidmakthålla vår företagskultur präglad av innovation, professionalism, öppenhet och kvalitet inom hela koncernen är Van Ameydes rörelsedrivande företag helägda av holdingbolaget, Van Ameyde International bv i Rijswijk, Nederländerna, vilket ger enhetlighet och kontroll i hela vårt europeiska nätverk.

All personal hos oss genomgår en formell och strukturerad introduktion och utbildning. I de regelbundna utvärderingssystemen ingår utbildnings- och utvecklingsplaner som skräddarsys efter de enskilda personernas behov.

Vi har strikta protokoll för driftskontinuitet som dokumenteras till fullo, testas och revideras regelbundet. Kompletta reservsystem för driften garanterar kontinuiteten om något av våra kontor skulle drabbas av en olyckshändelse.

Vi säkerställer efterlevnaden av alla nationella lagstiftningskrav i hela Europa och har ett team som övervakar alla förändringar som påverkar leveransen av tjänster till våra kunder. För att säkerställa bolagsstyrningen på övergripande nivå genomför vi varje år en oberoende företagsrevision.

Såväl kunder som aktieägare och andra intressenter drar nytta av vår riskovilliga kultur, som underbyggs av lämplig ansvarsförsäkring för företaget.

Van Ameyde International bv är i sig ett helägt dotterbolag till RWTÜV GmbH i Essen, Tyskland. RWTÜV är ett förvaltnings- och finansholdingbolag med dotterbolag som är verksamma inom högteknologiska besiktnings- och konsulttjänster. Bolaget är en erkänd referenspunkt för hög kvalitet – en egenskap som även kännetecknar alla dess dotterbolag.

Vi är stolta över att vara oberoende av aktieägarintressen på marknaden för finansiella tjänster.

Share This