Gränsöverskridande ersättningskrav och Solvens II

Fördelarna med att använda ett nätverk: djupgående insikter i oreglerade skulder och Solvens-II-specifik rapportering.

Anders Grotte

Är ert nätverk av skaderegleringsrepresentanter redo att hjälpa er att efterleva Solvens II?

I länder där ni har utsett Van Ameyde är svaret på den frågan ”ja”. Vi har följt utvecklingen av Solvens II-regelverket från allra första början för att säkerställa full efterlevnad. Detta är ytterst viktigt eftersom alla tre pelarna påverkar skaderegleringen och rapporteringen.

Pelare 1, kvantitativa krav

Solvenskapitalkravet och försäkringstekniska avsättningar innebär att försäkringsgivare måste ha en djupgående inblick i sina oreglerade skulder. Ni måste helt kunna lita på att de ersättningsreserver som fastställts av era skadereglerare är korrekta.

Pelare 2, kvalitativa krav

På samma sätt som försäkringsgivare måste ha lämpliga riskhanteringsprinciper och kontroller måste deras skadereglerare också ha det.

Pelare 3, rapporteringskrav

Rapporteringen till tillsynsmyndigheter för finansiella tjänster och till allmänheten är föremål för omfattande och strikta krav. När tidsfristerna är snäva utgör insamlingen av relevanta data från en mängd tjänsteleverantörer en stor börda. Med största sannolikhet kräver den mottagna informationen en omfattande datarensning.

Lösningen på Solvens II- och skaderegleringsproblem

De integrerade skadehanterings- och ekonomisystemen säkerställer att vår rapportering och våra ersättningsreserver är riktiga. Eftersom vårt IT-system är arbetsflödesdrivet avviker skadereglerare aldrig från de implementerade processerna. Processerna och kontrollerna revideras årligen enligt ISAE 3402-standarderna. Och slutligen tillhandahåller vi anpassad och Solvens II-specifik rapportering: med ett enkelt klick får du alla relevanta data i korrekt format.

Eftersom vi har löst skaderegleringsfrågorna i samband med samtliga tre Solvens-pelare, inbjuder vi er gärna att utse Van Ameyde till er internationella skadereglerare. Om ni vill att vi ska assistera er med den officiella utnämningsprocessen eller har några frågor om Solvens II-genomförandet i skaderegleringen, tveka inte att kontakta oss!

Share This