Profilering för att bekämpa bedrägerier

Anders Grotte

Van Ameyde är angelägen om att identifiera och bekämpa bedrägerier på försäkringsgivares och riskhanterares vägnar. Vi sponsrar inte bara doktorsavhandlingar om försäkringsbedrägerier utan vi förbättrar också kontinuerligt våra egna teknikdrivna verktyg för bedrägeribekämpning.

I Europa uppskattas försäkringsbedrägerier stå för 10 % av alla skadeutgifter. Genom att framgångsrikt bekämpa bedrägerier kan försäkringsgivare förbättra sin konkurrenskraft via ledarskap på kostnadssidan, samtidigt som kunderna drar nytta av sänkta försäkringspremier.

För att effektivt identifiera potentiella bedrägerier är det viktigt att förstå hur bedragarna resonerar. Forskning som sponsrats av Van Ameyde kombinerar beteendevetenskapliga, ekonomiska och statistiska aspekter i syfte att definiera beteendeindikatorer som kan tyda på potentiellt bedrägeribeteende.

Om du är intresserad av denna forskning, som inleddes 2015, ger professor Roger Laeven och Yuan Yue (MSc) vid universitetet i Amsterdam en inblick i olika aspekter av sin forskning i sin blogg om försäkringsbedrägerier.

Dataanalys och profilering

Under tiden tacklar Van Ameyde framgångsrikt bedrägerier från ett IT-perspektiv. Genom att integrera ett brett spektrum av datakällor, alltifrån interna och externa databaser till sociala medier, telematik och GPS, kan data analyseras och användas för profilering och ännu mer sofistikerade bedrägeriindikatorer kan identifieras.

Möjliggör intelligent skadehantering

Efter att ha skapat profiler från befintliga informationskällor, förstärker uppgifter som registrerades vid den första skadeanmälan profilen ytterligare och utlöser frågor och begäran om mer information från Van Ameydes skadehanteringssystem ECHO. Systemet bestämmer sedan den efterföljande processen, som kan sträcka sig från helautomatisk behandling (STP) till medverkan av en fältskadereglerare, antingen till följd av flaggade undantag eller skadans komplexitet. Kort sagt är det du som kund som bestämmer i vilken utsträckning skadehanteringsprocesserna automatiseras.

Genom att kombinera resultaten från grundforskning, dataanalys och profilering förbättras Van Ameydes bedrägerimotor kontinuerligt, vilket med tiden minskar behovet av manuella kontroller. Van Ameydes mål är att minska kundernas skadebörda, och där spelar förebyggande av bedrägerier en viktig roll.

Om du vill veta hur Van Ameydes skadehanterings- och IT-lösningar kan hjälpa er att sänka skadekostnaderna, tveka inte att kontakta oss!

Share This