EU ändrar 2009 års direktiv
om motorfordonsförsäkring

Lästid: 4 minuter

nyheter och blogg Blogg Direktivet om motorfordonsförsäkring

Direktivet om motorfordonsförsäkring

Patrick Baron

Director Business Development SW Region

Läsningstid:4 minuter
Den 24 maj 2018 publicerade Europeiska kommissionen sitt förslag till ändring av direktiv 2009/103/EG om ansvarsförsäkring för motorfordon. Förslaget följs av en utvärdering efter två år. I förslaget tar man upp fem frågor, varav två är försäkringsgivares insolvens och oförsäkrad körning. Låt oss ta en närmare titt på i synnerhet dessa båda frågor.

Försäkringsgivares insolvens

Medlemsländerna har inrättat skadeersättningsorgan enligt direktivet. Dessa organ hanterar ersättningskrav orsakade av oförsäkrade eller oidentifierade fordon, men som det är nu kompenseras inte skadelidande vid olyckor om trafikförsäkringsbolaget är insolvent.

Om inget särskilt skydd mot insolvens föreskrivs i nationell rätt kan de skadelidande därför stå utan ersättning. Detta vill EU åtgärda genom att föreslå att ersättningsorganen står för ersättningen till den skadelidande vid fall av insolvens. Initialt betalas ersättningen av ersättningsorganet i det land där den skadelidande är bosatt. Detta organ ersätts sedan för utläggen genom ersättningen i det land där den skyldiga parten är bosatt.

Oförsäkrad körning

Oförsäkrad körning är ett växande problem inom EU. Enligt EReg, en sammanslutning av europeiska myndigheter för fordons- och förarregistrering, EReg, uppgick ersättningsärendena orsakade av oförsäkrade parter till runt EUR 870 miljoner år 2011. Detta är ett problem på både nationell och europeisk nivå där nationella organ får stå för notan. Kostnaderna återspeglas i förlängningen i de premier som försäkringstagarna betalar, då försäkringsbolag som finansierar de nationella organen behöver få ersättning för dessa belopp.

Eftersom gränskontroller inte är tillåtna enligt principen om fri rörlighet stoppas oförsäkrade fordon inte när de korsar gränserna. EU föreslår att detta problem åtgärdas genom att det befintliga förbudet mot systematiska kontroller av utländska fordon upphävs. Teknik som t.ex. igenkänning av nummerplåtar förenklar sådana kontroller utan att fordonet behöver stoppas, och för att undvika diskriminering skulle sådana kontroller kunna vara en integrerad del av de allmänna nationella kontrollerna av motorfordon. Dessutom omfattas kontrollerna av Allmänna dataskyddsförordningen för att skydda förarnas integritet hemma och utomlands.

Den andra föreslagna ändringen avser

  • en harmonisering av intyg om tidigare ersättningsanspråk, på vilka försäkringsgivarna beräknar sina premier, för att underlätta för försäkringstagarna att teckna en försäkring när de flyttar till ett annat land
  • minimibelopp för försäkringstäckning för att få bort skillnaderna mellan de deltagande länderna och återspegla den ekonomiska verkligheten
  • inkludering av halvautonoma och autonoma fordon (förarlösa bilar)

Den fullständiga texten till förslaget samt vanliga frågor finns på Europeiska kommissionens hemsida.

Anders Grotte

Quote

As border checks are prohibited under the principle of free movement, uninsured vehicles are not stopped when crossing borders.

Patrick Baron

Share This